در سال 2017، بلاروس افزایش برداشت کلزا را افزایش می دهد

Loading...

به گفته وزارت زراعت و غذا جمهوری بلاروس، مناطق کاشته شده از کلزا زمستانه برای محصول 2017 به 352.5 هزار هکتار افزایش یافته است، در مقایسه با 316 هزار هکتار در سال گذشته (از جمله تلفات در فصل زمستان حدود 25 درصد).

با توجه به مرکز هیدرومتئومولوژی، کنترل و نظارت بر آلودگی محیط زیست با زباله های رادیواکتیو (Hydromet)، در نیمه اول زمستان، شرایط زیست شناختی بیش از زمستان شدن کلزا کاملا رضایت بخش بود. فقط در مناطق ویتبسک و گومل مناطق کلزا، که در شرایط بد قبل از دوره بقیه بودند، زیان های قابل توجهی را مشاهده کردند. بنابراین، در صورت شرایط مطلوب تر آب و هوا در ماه فوریه و بهار، کل محصولات کلزا در بلاروس ممکن است از آخرین ارقام سال گذشته تجاوز کند.

Loading...