انتخاب سردبیر

Dahlia - گل زیبا پاییز

این چیزی نیست که باغبان مایل به گلدان گلدان در گلدان ها را بپوشند، زیرا این گل ها تعداد زیادی از گونه های غیر قابل تصور را دارند. انواع مختلف دلفی ها با پارامترهای مختلفی متفاوتند: ارتفاع ساقه، اندازه و شکل جوانه ها، ترتیب گلبرگ، شرایط رشد و مراقبت و رنگ رنگ. کمی درباره رنگ پاییز نحوه کاشت دلائل کاشت در فضای باز انتخاب یک سایت و آماده سازی خاک تهیه غده های کاشت چگونه برای مراقبت از گلهای قرمز در کشور آبیاری و تغذیه خاک خرد کردن و غرق شدن خاک بیماری های بذر و آفات جلبک دریایی، مبارزه با آنها کمی